B. Papp Kati idő­já­rás

Ké­pek

Pa­no­rá­ma­ké­pek

Vi­de­ók

  Pécs látképe ködben
Idő– és fel­hő­tér­kép Hő­tér­kép

A lát­vány könnyebb tá­jé­ko­zá­sa ér­de­ké­ben kö­zöl­jük, hogy a Szé­kes­egy­ház majd­nem pon­to­san kelet–nyugati fek­vé­sű (∼3,8°–kal tér el), 70 mé­ter hosszú, 40 mé­ter szé­les, 60 mé­ter ma­gas. A Sik­ló­si út és foly­ta­tá­sa, a II. Já­nos Pál út (58–as út) majd­nem pon­to­san észak–dél irá­nyú. Aki­nek ez mond va­la­mit: az elő­tér­ben lát­ha­tó Pá­los temp­lom tor­nyán lévő ke­reszt csúcsa ne­gyed­ren­dű or­szá­gos alap­pont, mely­nek EOV ko­or­di­ná­tái: Y: 586391,26, X: 82757,04, mBf: 273,42. A Szé­kes­egy­ház tor­nyai­nak csú­csán lévő ke­resz­tek gömb­jei szin­tén ne­gyed­ren­dű or­szá­gos alap­pon­tok, a hoz­zánk leg­kö­ze­lebb eső ada­tai: Y: 586290,97, X: 81907,54, mBf: 221,4.

Felhőkép Hőtérkép
for­rás: www.idokep.hu

Fi­gye­lem! A je­len hon­la­pon (be­le­ért­ve összes al­ol­da­lát) sze­rep­lő min­den adat (szö­veg, álló- és moz­gó­kép, hang vagy bár­mely más mé­dia, szkript, prog­ram stb.) a szerző (B. Papp Kati) szel­le­mi tu­laj­do­nát ké­pe­zi. Ezen ada­tok bár­mi­lyen nem ma­gán­jel­le­gű, rész­ben vagy egész­ben tör­té­nő fel­hasz­ná­lá­sa a szerző en­ge­dé­lyé­hez kö­tött. A hon­lap­ra (és ennek bár­mely al­ol­da­lá­ra) mu­ta­tó link el­he­lye­zé­se sza­bad.

Webtárhely - Domain regisztráció - VPS bérlés - Szerver elhelyezés